1. INHOUD VAN DEZE ONLINE AANBIEDING

OEHLBACH Kabel GmbH (hierna OEHLBACH genoemd) biedt geen enkele garantie inzake actualiteit, juistheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen OEHLBACH voor schade van materiële of niet-materiële aard veroorzaakt door toepassing of niet-toepassing van de verstrekte informatie of door toepassing van onjuiste of onvolledige informatie worden bij voorbaat geweigerd op voorwaarde dat kan worden bewezen dat OEHLBACH zich niet schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen kunnen zonder enige kennisgeving worden gewijzigd en zijn niet-bindend van aard. OEHLBACH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeelten van de pagina's of deze gehele aanbieding te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen zonder enige speciale kennisgeving of om publicatie van de site tijdelijk of permanent te staken.

2. VERWIJZINGEN EN KOPPELINGEN

Voor alle verwijzingen naar websites van derden ("koppelingen") die niet onder de verantwoordelijkheid van OEHLBACH vallen, is OEHLBACH alleen aansprakelijk als OEHLBACH op de hoogte is van de inhoud van dergelijke websites, als OEHLBACH over de technische middelen beschikt om deze te voorkomen en als van OEHLBACH redelijkerwijs kan worden verwacht dat het gebruik van illegale inhoud had kunnen worden voorkomen. OEHLBACH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de koppeling werd ingesteld, er geen illegale inhoud op de gekoppelde website te herkennen of onderscheiden was. OEHLBACH heeft geen enkele invloed op het ontwerp, de inhoud of het auteurschap, nu of in de toekomst, van de gekoppelde/verbonden websites. Om die reden distantieert OEHLBACH zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gekoppelde/verbonden websites die zijn gewijzigd nadat de koppelingen werden ingesteld. Deze verklaring is van toepassing op alle koppelingen en verwijzingen die zijn opgenomen in OEHLBACH's eigen internetaanbieding en voor vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten ingesteld door OEHLBACH. De leverancier van de website waarnaar wordt verwezen, draagt als enige de volledige verantwoordelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en, in het bijzonder, voor schade veroorzaakt door toepassing of niet-toepassing van dergelijke informatie op de website, en niet de persoon die of het bedrijf dat slechts via dergelijke koppelingen naar de relevante publicatie verwijst.

3. GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van uw persoonlijke rechten is uitermate belangrijk voor OEHLBACH. Het verzamelen, verwerken en gebruik van de aan OEHLBACH verstrekte gegevens betreffende de persoon van de gebruiker wordt uitgevoerd zoals wettelijk voorgeschreven. Persoonlijke gegevens zoals bedoeld in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hebben betrekking op afzonderlijke details van persoonlijke en feitelijke omstandigheden van een bepaalde of definieerbare natuurlijke persoon. Naast naam, adres, geboortedatum, beroep en bankrekeninggegevens kunnen dat ook speciale gegevens zijn zoals informatie over gezondheid of inkomen. In overeenstemming met de Bundesdatenschutzgesetz zijn al deze gegevens onderworpen aan speciale bescherming die OEHLBACH garandeert door het gebruik van middelen van technische en organisatorische aard. De gegevens worden opgeslagen op speciaal beveiligde computers. De gegevens worden uitsluitend gelezen en verwerkt voor het doel waarvoor de gebruiker ze aan OEHLBACH heeft verstrekt. In overeenstemming met paragraaf 34 en 6(b) van de Bundesdatenschutzgesetz heeft de gebruiker recht op gratis informatie over de door OEHLBACH opgeslagen gegevens en heeft de gebruiker, in overeenstemming met paragraaf 35 van de Bundesdatenschutzgesetz, het recht om ongeoorloofde gegevens te laten blokkeren en verwijderen en om onjuiste gegevens te laten verbeteren. In al dergelijke gevallen wordt gebruikers verzocht rechtstreeks contact op te nemen met OEHLBACH. Als het mogelijk is op deze website persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren zoals e-mailadressen, namen en post- of huisadressen, maakt de gebruiker deze gegevens uitdrukkelijk en vrijwillig bekend. Voor zover dat technisch redelijkerwijs mogelijk is, is het gebruik van en betaling voor alle aangeboden diensten eveneens toegestaan zonder gegevens van deze aard te verstrekken en/of door anoniem gemaakte gegevens of een pseudoniem in te voeren. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is alleen van toepassing op deze website. De verklaring is niet van toepassing op websites waaraan deze website is gekoppeld.

4. RECHTSGELDIGHEID VAN DEZE VRIJWARINGSCLAUSULE

Deze vrijwaringsclausule dient te worden beschouwd als onderdeel van deze internetaanbieding waarnaar op deze website is verwezen. Als delen van afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of slechts gedeeltelijk in overeenstemming zijn met de wet, blijft de rechtsgeldigheid van de overige gedeelten van het document en de inhoud ongewijzigd.

Gebruik

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een hulpprogramma voor webanalyse van Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics gebruikt “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te kunnen analyseren hoe de site wordt gebruikt. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. 
In geval van anonimisering van een IP-adres zorgt Google voor het afkappen/anonimiseren van het laatste octet van het IP-adres voor Lidstaten van de Europese Unie alsmede voor andere partijen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google in de VS. 
In naam van de websiteprovider gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor websitebeheerders en andere services in verband met websiteactiviteiten en internetgebruik te verstrekken aan de websiteprovider. 
Google koppelt uw IP-adres niet aan enige andere gegevens die in het bezit zijn van Google. 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende optie te selecteren. Als u dat echter doet, kunt u wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website benutten.
U kunt het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google (cookies en IP-adres) voorkomen door het downloaden en installeren van de invoegtoepassing voor browsers via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Meer informatie is te vinden onder Google Analytics Privacy en voorwaarden. 
Op deze website wordt code van Google Analytics aangevuld door “gat._anonymizeIp();” om het anoniem verzamelen van IP-adressen te garanderen (IP-maskering genoemd).“
Bron: www.datenschutzbeauftragter-info.de